Marta Z.
Giáo viên chuyên nghiệp
What's the correct pronunciation for "pepper"?🌶️
The correct way to pronounce "pepper" is...
/ˈpeper/
/ˈpeɪpər/
/ˈpepər/
147 đã tham gia kiểm tra
28 Th01 2023 20:51