Rye LeCœur
Giáo viên chuyên nghiệp
La politesse Politeness Kesopanan
Client(e) au café: Bonjour, je … un café, s’il vous plaît. Merci ! Customer in a cafe: Hello, I would like a coffee, please. Thank you! Tamu di kafe: Halo, saya mau kopi ya. Makasih!
voudrai
voudrais
vais aimer
aimerais
68 đã tham gia kiểm tra
29 Thg 05 2023 06:29
Rye LeCœur
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Ba-li, Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hy Lạp (Cổ), Tiếng In-đô-nê-xi-a, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng La-tinh, Tiếng Malay
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Hàn Quốc, Tiếng La-tinh