Rye LeCœur
Giáo viên chuyên nghiệp
The modal verbs. Les verbes modaux. Kata kerja modal.
“Woahhh! You … be great on tennis. Look at these trophies!” "Waouhhh ! Tu dois être bon au tennis. Regarde ces trophées !” “Wahhh! Kamu pasti jago tenis. Lihat semua piala ini!
may
might
must
have to
266 đã tham gia kiểm tra
29 Thg 05 2023 06:38
Rye LeCœur
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Ba-li, Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hy Lạp (Cổ), Tiếng In-đô-nê-xi-a, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng La-tinh, Tiếng Malay
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Hàn Quốc, Tiếng La-tinh