🌟Karen - Business🌟
Gia sư cộng đồng
Good morning! Rise and shine! Here is a morning🌅 quiz for you. 🤨
Choose the correct word/s: When I ________, I am bursting with energy.
Awake
Wake up
Woke
12 đã tham gia kiểm tra
19 Thg 06 2024 03:34
🌟Karen - Business🌟
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Hà Lan dùng ở Nam Phi, Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý, Tiếng Tây Ban Nha
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Ý