ThalerDavid
Noi possiamo indossare il cappello
2 Thg 07 2023 18:23
Bài chữa · 3
你干嘛~
17 tháng 8 năm 2023
Noi possiamo indossare un cappello
"Il cappello" is not wrong, but since in that case we're not really talking about a specific hat it would be better to use "un". Continua così! :D
6 tháng 7 năm 2023
Bravo Devid! Frase corretta, continua su questa strada. Buono studio, Martina ------------------- Noi possiamo indossare il cappello
4 tháng 7 năm 2023
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!