Frances Jane
Gia sư cộng đồng
If something is 'tickety boo' what does it mean?
It is scary
It is difficult
It is tolerable
It is fine
278 đã tham gia kiểm tra
12 Thg 04 2024 09:46
Câu trả lời · 4
1
It means it's the 1930s and we're all characters in a Miss Marple story? ;-) Sorry, I like and applaud the questions you share here with authentic, charming examples of Br English, so I hope you don't mind my attempt at humour
12 Thg 04 2024 10:32
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!