Teacher Murphy
Giáo viên chuyên nghiệp
It's pretty cloudy today, it _____ rain in a couple of hours.
a) may
b) will
285 đã tham gia kiểm tra
26 Thg 05 2024 00:50