JOEY💕Adult/Kids
Gia sư cộng đồng
She _____ gracefully on the stage.
dancing
danced
6 đã tham gia kiểm tra
28 Th11 2023 22:13
JOEY💕Adult/Kids
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Cebu, Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Anh, Tiếng Phi-líp-pin (Tagalog), Tiếng Hàn Quốc, Khác, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái, Tiếng Việt
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Cebu, Tiếng Anh