Victoria
Giáo viên chuyên nghiệp
She is very curious ______ always asks a lot of questions.
a) but
b) and
71 đã tham gia kiểm tra
29 Thg 05 2024 06:25