⭐⭐⭐⭐⭐ Sean Shin 션 신
Giáo viên chuyên nghiệp
He ____ a good grasp of English grammar.
has
have
441 đã tham gia kiểm tra
25 Th01 2023 19:16