⭐⭐⭐⭐⭐ Sean Shin 션 신
Giáo viên chuyên nghiệp
_______ she like apples? —Yes, she _____.
Does/does
Do/do
308 đã tham gia kiểm tra
27 Th01 2023 03:02