Burcu Elizabeth
Giáo viên chuyên nghiệp
Cooking vocabulary quiz for masterchefs!
Which can be “ingredients”?
potato, herbs, meat
mixing, mashing, adding
pot, pan, spoon
487 đã tham gia kiểm tra
28 Th11 2022 21:29