Hann
Gia sư cộng đồng
我____喜欢吃饼干,____喜欢吃蛋糕。
虽然,但是
既,又
如果,那么
一方面,另一方面
139 đã tham gia kiểm tra
29 Th11 2022 05:30
Bình luận · 3
1
我喜欢吃饼干,也喜欢吃蛋糕
30 tháng 11 năm 2022
Can you explain the reason behind it?
29 tháng 11 năm 2022