Teacher Murphy
Giáo viên chuyên nghiệp
What would you say if he _______ you on a date?
a) ask
b) asked
48 đã tham gia kiểm tra
22 Thg 04 2024 15:28