⭐⭐⭐⭐⭐ Sean Shin 션 신
Giáo viên chuyên nghiệp
I think my parents are very worried
부모님께서 조금 걱정하시는 것 같아요
부모님께서 많이 걱정하시는 것 같아요
4 đã tham gia kiểm tra
2 Th01 2023 14:04