Stephy
Gia sư cộng đồng
Choose the best answer.
She is the same age ______ me.
than
that
what
as
390 đã tham gia kiểm tra
4 Th02 2023 01:24
Bình luận · 1
🔥
11 tháng 2 năm 2023
Stephy
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Malay, Tiếng Thái
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Thái