Stephy
Gia sư cộng đồng
Choose the best answer.
It's obvious that you...
don't drive as faster as me.
drive faster than me.
drive more fast than I.
drive no faster than I.
453 đã tham gia kiểm tra
6 Th02 2023 06:58
Bình luận · 1
Where is "drive faster than I do"? ;-)
6 Th02 2023 22:10
Stephy
Kỹ năng ngôn ngữ
Tiếng Trung Quốc (Quan thoại), Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông), Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Malay, Tiếng Thái
Ngôn ngữ đang học
Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Thái