Nick -Tech Companies
Giáo viên chuyên nghiệp
Let's ___ the meeting until next week.
call off
put off
take off
322 đã tham gia kiểm tra
24 Thg 06 2024 09:11
Bài chữa · 1
1
"Call off" can also be used. Both are synonymous with the more formal "postpone" in this context.
25 Thg 06 2024 02:35
Bạn muốn tiến bộ xa hơn?
Hãy tham gia cộng đồng học tập này và thử nghiệm những bài tập miễn phí!