Teacher Murphy
Giáo viên chuyên nghiệp
Bruce told her ______ he had found the cat.
a) if
b) that
76 đã tham gia kiểm tra
13 Thg 04 2024 10:01